Odpovědné Zacházení Program

Vědecká a technologická asociace pro bezpečnost při práci s berylliem (BeST) vás vítá v programu „Odpovědné zacházení“ s produkty obsahujícími beryllium. Tato webová stránka poskytuje úvod do běžného používání beryllia spolu s informacemi a pokyny ke zvýšení bezpečnosti pracovníků při výrobě a zpracování materiálů obsahujících beryllium.  BeST zastupuje hlavní dovozce beryllia do EU. Podrobná verze programu Odpovědné zacházení je k dispozici v angličtině na adrese www.berylliumsafety.eu.

KONTAKTUJTE NÁS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brusel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

 

CO JE BERYLLIUM?

Beryllium je přirozeně se vyskytující prvek získávaný z minerálů v podobě kovu. V čisté podobě má beryllium neobvykle vysokou teplotu tání a je nejlehčí ze všech pevných, chemicky stabilních prvků. Beryllium je o třetinu lehčí než hliník, přesto se však může pochlubit šestkrát větší tuhostí než ocel.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
 

JAKÉ JE NEJBĚŽNĚJŠÍ POUŽITÍ BERYLLIA?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Beryllium se nejčastěji používá jako slitina kovu berylliové mědi (CuBe) obsahující 2 nebo méně procent beryllia. S CuBe se ve výrobě nejčastěji setkáme v podobě tyčí, prutů, trubek, desek a pásů.  Slitiny s obsahem beryllia se používají při výrobě elektrických, elektronických a lékařských zařízení, podmořských konstrukcí, plastových forem, tlakových spínačů, letadel a těžkých zařízení, dále pak v oborech jako energetika, letectví, kosmonautika, komunikace a automobilový průmysl, kde je rozhodující spolehlivost a dlouhá životnost.

 

POTENCIÁLNÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY EXPOZICE BERYLLIU

image005.png

Zpracování materiálů obsahujících beryllium může představovat zdravotní riziko, pokud nejsou dodržovány bezpečnostní postupy, což platí zejména pro metody, při nichž dochází k tvorbě prachu. Vdechování beryllia přenášeného vzduchem může u citlivých jedinců způsobit vážné onemocnění plic, které může vést k smrti. 

Výrobci a distributoři produktů obsahujících beryllium za tímto účelem vyhotovují bezpečnostní listy (SDS), informační listy o produktu (PIS) nebo bezpečnostní informační listy (SIS) obsahující další pokyny ohledně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které je nutné si přečíst a porozumět jim před zahájením prací s materiály obsahujícími beryllium.   

 

OCHRANA PRACOVNÍKŮ MANIPULUJÍCÍCH S BERYLLIEM

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Při činnosti produkující prach nebo páru obsahující beryllium přenášené vzduchem musí být zajištěno dostatečné odvětrávání, např. ventilací. Expozice pracovníků limitním hodnotám expozice na pracovišti (OEL) není viditelná a vyžaduje kontrolu vzorků vzduchu průmyslovým hygienikem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a jejich porovnání s platným nařízením OEL.  

 

Srdcem programu Odpovědné zacházení je model ochrany pracovníků manipulujících s berylliem (BWPM), jehož jádro tvoří osm bodů, které musí dodržovat všichni vedoucí a pracovníci.

Čemu zabránit a co dodržovat

                           

                           Usazování v plicích                           Čistota na pracovišti

                           

                           

                           Usazování na pokožce                     Usazování na oblečení

                         

                           

                           Usazování u zdroje                            Na pracovišti

                         

                           

                           V celém objektu                                 Příprava pracovníků

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Má se za to, že tento model není univerzální a koncoví uživatelé mohou na pracovišti uplatnit pouze jeho části. Základním předpokladem tohoto modelu ve věci zajištění bezpečnosti při manipulaci s berylliem je kombinace zabezpečení provozu ze strany provozního manažera, použití vhodné ochrany pro pracovníky a aktivního zapojení pracovníků.

 

KONTROLA EXPOZIC NA PRACOVIŠTI

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM poskytuje užitečné pokyny a informace pro provozní manažery provozoven zpracovávajících materiály obsahující beryllium pracovníky způsobem, který vytváří částice přenášené vzduchem. Model podněcuje používání technických a pracovních postupů, včetně osobních ochranných prostředků, k řízení potenciální expozice pracovníka.  Pro zajištění čistoty na pracovišti a v celém objektu, kde probíhá zpracování beryllia, stejně jako pro zabránění usazování částic beryllia v plicích, na oblečení a pokožce během provozu, je nezbytné zavést limity expozice a provádět pravidelné hodnocení a implementaci těchto limitů. Pracovníci musí být vyškoleni v bezpečných pracovních postupech.

Hlavním prostředkem pro snížení expozice jsou technické kontroly a udržování čistoty na pracovišti.  Mezi účinné metody zabránění vzniku částic přenášených vzduchem patří lokální ventilace a mokrý proces. Další metodou je použití osobních ochranných prostředků (OOP), např. respirátoru, rukavic, ochranného oděvu a návleků na obuv. 

Na stránkách www.berylliumsafety.eu, naleznete nástroj pro odhalení zdrojů expozice, který charakterizuje potenciální riziko činnosti a poskytuje pokyny ohledně konkrétních provozních problémů. Součástí nástroje jsou také pomůcky pro školení pracovníků.

 
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

LÉKAŘSKÝ DOHLED NAD PRACOVNÍKY​

Zaměstnavatelé musí dodržovat požadavky stanovené příslušnými členskými státy ve věci dozoru nad zdravím na pracovišti. BeST však doporučuje zkontrolovat zdravotní stav jakéhokoliv pracovníka vykazujícího příznaky expozice berylliu lékařem s příslušnou znalostí chronických onemocnění dýchacích cest.  Mezi příznaky se řadí dušnost, nevysvětlitelný kašel, únava, úbytek na váze, horečka a noční pocení. Evropské země stanovily kontaktní místa pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, mezi něž patří obvykle příslušné vnitrostátní orgány. Seznam národních kontaktních míst je k dispozici na našem anglickém webu.

 

POUŽITÍ, VÝHODY A HLAVNÍ OBLASTI VYUŽITÍ BERYLLIA​

strip after pressed-1.jpg

Díky bezkonkurenční kombinaci vlastností se beryllium a materiály obsahující beryllium staly důležitou součástí mnoha komerčních a vládních sektorů.  Tyto materiály poskytují nedostižné výhody celé společnosti a řadíme je mezi nejpotřebnější suroviny v oblastech, kde je nezbytné zajistit nejlepší výsledky. Beryllium představuje pro Evropskou unii kritickou nerostnou surovinu (CRM) a je zařazeno na seznam CRM Evropské unie již od prvního vydání v roce 2011. ​