top of page

Odpovědné Zacházení Program

Vědecká a technologická asociace pro bezpečnost při práci s berylliem (BeST) vás vítá v programu „Odpovědné zacházení“ s produkty obsahujícími beryllium. Tato webová stránka poskytuje úvod do běžného používání beryllia spolu s informacemi a pokyny ke zvýšení bezpečnosti pracovníků při výrobě a zpracování materiálů obsahujících beryllium.  BeST zastupuje hlavní dovozce beryllia do EU. Podrobná verze programu Odpovědné zacházení je k dispozici v angličtině na adrese www.berylliumsafety.eu.

KONTAKTUJTE NÁS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brusel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

Úvod

Vědecká a technologická asociace pro bezpečnost při práci s berylliem (BeST) vás vítá v programu „Be Responsible“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost pracovníků při výrobě a zpracování materiálů obsahujících beryllium.

Program „Be Responsible“ je vhodným prostředkem k podpoře snižování expozice berylliu na pracovištích, ve výrobních, zpracovatelských, montážních a recyklačních závodech a k podpoře uznávaných a dostupných technických kontrol, pracovních postupů a osobních ochranných prostředků a možností, jak implementovat jednotlivá ustanovení programu.

Co je beryllium (Be)? 

Beryllium je přirozeně se vyskytující prvek získaný z minerálů v podobě kovu. V čisté podobě má beryllium neobvykle vysokou teplotu tání a je nejlehčí ze všech pevných, chemicky stabilních prvků. Beryllium je o třetinu lehčí než hliník, přesto se však může pochlubit šestkrát větší tuhostí než ocel.

Jaké je nejběžnější využití berylia? 

Beryllium se nejčastěji používá jako slitina kovu berylliové mědi (CuBe) obsahující 2 nebo méně procent beryllia. S CuBe se ve výrobě nejčastěji setkáme v podobě tyčí, prutů, trubek, desek a pásů. Slitiny s obsahem beryllia se používají při výrobě elektrických, elektronických a lékařských zařízení, podmořských konstrukcí, plastových forem, tlakových spínačů, letadel a těžkých zařízení, dále pak v oborech jako energetika, letectví, kosmonautika, komunikace a automobilový průmysl, kde je rozhodující spolehlivost a dlouhá životnost.

Přejít na stránku  ↑

What is the most common use

Potenciální zdravotní dopady expozice berylliu

 

Zpracování materiálů obsahujících beryllium může představovat zdravotní riziko, pokud nejsou dodržovány bezpečnostní postupy, což platí zejména pro metody, při nichž dochází k tvorbě prachu. Vdechování beryllia přenášeného vzduchem může u určitých jedinců způsobit vážné onemocnění plic.                                                                                   
 

Asociace BeST připravila brožuru o bezpečnosti beryllia, která stručně popisuje zdravotní rizika spojená s expozicí beryliu, hlavní zdroje expozice a obecná kontrolní opatření.

Výrobci a distributoři produktů obsahujících beryllium za tímto účelem vyhotovují bezpečnostní listy (BL) nebo listy informací o látce (SIS) obsahující další pokyny ohledně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které je nutné si přečíst a porozumět jim před zahájením prací s materiály obsahujícími beryllium.

Přejít na stránku  ↑

Potential Health Effects

Model ochrany pracovníků zacházejících s berylliem

Srdcem programu „Be Responsible“ je model ochrany pracovníků manipulujících s berylliem (MPTB), jehož jádro tvoří osm bodů, které musí dodržovat všichni vedoucí a běžní pracovníci.

 

Mějte na paměti, že beryllium 

                             Ø  se usazuje na plicích                                  Ø  musí být manipulováno pouze v oblastech určených k manipulaci s berylliem 

                             Ø  nesmí přijít do kontaktu s pokožkou         Ø  nesmí přijít do kontaktu s oblečením

                             Ø  je třeba uchovávat u zdroje                       Ø  je třeba držet v pracovní oblasti

                             Ø  je třeba uchovávat v objektu                     Ø  mohou manipulovat pouze proškolení pracovníci

Má se za to, že tento model není univerzální a koncoví uživatelé mohou na pracovišti uplatnit pouze jeho části.

Základním předpokladem tohoto modelu ve věci zajištění bezpečnosti při manipulaci s berylliem je kombinace zabezpečení provozu ze strany provozních manažerů, ukázněné používání ochrany pro pracovníky a aktivního zapojení pracovníků.

Obecný průvodce v oblasti zdraví a bezpečnostiFR DE EN ES IT

VIDEA – www.berylliumsafety.eu obsahuje několik informačních videí o operativních cílech (pouze v angličtině).

Přejít na stránku↑

Considerations

Co je třeba zvážit pro konkrétní činnosti

 

Asociace BeST vyvinula bezpečnostní postupy pro konkrétní činnosti, které najdete níže.

Činnosti s nízkým rizikem vdechnutí

Průvodce pro numericky řízené soustružení a frézování CNC: FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při pilování: FR DE EN ES IT
Lisování (řezání): FR DE EN ES IT

Činnosti s pravděpodobným rizikem vdechnutí

Průvodce pro kontrolu expozice při elektrojiskrovém obrábění (EDM): FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při pískování, broušení a leštění: FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při tavení a odlévání ve slévárně: FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při tepelném zpracování: FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při kování: FR DE EN ES IT
Průvodce pro kontrolu expozice při svařování: FR DE EN ES IT

 

ZDROJE – www.berylliumsafety.eu obsahuje snadno použitelné brožury ke každé z těchto činností. Tyto brožury jsou k dispozici v angličtině, španělštině, italštině, francouzštině a němčině.

Přejít na stránku↑

Evaluating

Posouzení expozice berylliu na pracovišti

Množství berylliového prachu nebo jiných částic beryllia ve vzduchu, které se uvolňují během zpracování produktu obsahujícího beryllium, určuje rozsah řízení expozice nezbytný k ochraně zaměstnanců. Expozice berylliu není viditelná a vyžaduje odběr a kontrolu vzorků vzduchu. Vypracováním plánu těchto odběrů by měl být pověřen průmyslový hygienik nebo jiný kvalifikovaný odborník na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 

ZDROJE – www.berylliumsafety.eu obsahuje následující užitečné dokumenty:

  • Průvodce posouzením expozice: FR DE EN ES IT

  • Nástroj pro školení zaměstnanců na téma strategií pro posuzování expozice

  • Průvodce informačními povinnostmi a povinnosti provádět posouzení v oblasti chemické bezpečnosti; kapitola R.14: Posouzení expozice

       na pracovišti (ECHA)

Přejít na stránku  ↑

Controlling

Kontrola expozice na pracovišti

V zařízeních, kde se s materiály obsahujícími beryllium zachází způsobem, při němž se uvolňují částice, se doporučuje zavést technické kontroly, kontroly pracovních postupů a kontroly ochranných prostředků, které sníží potenciální expozici pracovníků. Musejí být posouzeny a vhodně prováděny kontroly expozice, jejichž cílem je omezit množství prachu a jeho rozptyl, tj. udržet oblasti, v nichž se manipuluje s berylliem, čisté a zabránit tomu, aby částice beryllia vnikaly do plic, na kůži, oblečení, a to na konkrétním pracovišti i v celém areálu.

Hlavním prostředkem pro snížení expozice jsou technické kontroly. Mezi účinné metody zabránění vzniku částic přenášených vzduchem patří lokální ventilace, úklidové postupy a mokrý proces. Další metodou kontroly expozice je použití osobních ochranných prostředků (OOP), např. respirátoru.    

Asociace BeST vyvinula nástroj pro odhalení zdrojů expozice, který charakterizuje potenciální riziko činnosti a poskytuje pokyny ohledně konkrétních provozních problémů. Nástroj může být rovněž používán jako pomůcka pro školení pracovníků.

ZDROJE – www.berylliumsafety.eu obsahuje následující užitečné dokumenty:

·       Osobní ochranné prostředky a průvodce hygienou: FR DE EN ES IT

·       Zdroje expozice a strategie pro její kontrolu

 

Přejít na stránku↑

Medical Surveillance

Lékařský dohled nad pracovníky

Zaměstnavatelé musí dodržovat požadavky stanovené příslušnými členskými státy ve věci dozoru nad zdravím na pracovišti. Asociace BeST však doporučuje zkontrolovat zdravotní stav jakéhokoliv pracovníka vykazujícího příznaky expozice berylliu lékařem s příslušnou znalostí chronických onemocnění dýchacích cest.

Evropské země stanovily kontaktní místa pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, mezi něž patří obvykle příslušné vnitrostátní orgány.

ZDROJE – www.berylliumsafety.eu obsahuje seznam národních kontaktních míst.
 

 

Přejít na stránku  ↑

Uses, Benefits and Critical

Použití, výhody a hlavní způsoby využití beryllia

Díky bezkonkurenční kombinaci vlastností se beryllium a materiály obsahující beryllium staly důležitou součástí použití v mnoha komerčních a vládních sektorech. Tyto materiály poskytují nedostižné výhody celé společnosti a řadíme je mezi nejpotřebnější suroviny v oblastech, kde je nezbytné zajistit nejlepší výsledky. Beryllium představuje pro Evropskou unii kritickou nerostnou surovinu (CRM) a je zařazeno na seznam CRM již od prvního vydání v roce 2011.

ZDROJE – www.berylliumsafety.eu obsahuje následující užitečné dokumenty:

  • Kritické způsoby použití beryllia

  • Výhody, které berylium přináší společnosti

  • Využití beryllia

Přejít na stránku  ↑

Contact Us

KONTAKTUJTE NÁS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brusel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

bottom of page